Generell informasjon

VELKOMMEN TIL BLINDERN BARNESTUER

 

 

AVDELINGENE

Blindern Barnestuer har 7 avdelinger med barn i alderen 1 – 5 år, fordelt på fire avdelinger med 1-3 år og 3 avdelinger med 3-5 år. Avdelingene er husvis plassert slik i Moltke Moes vei:

 

Nr. 18 – Solstua (Gult hus)                                                     Nr. 20 – Drengestua (Hvitt hus)

----------------------------------                                                      ----------------------------------

1. etg     Knøttene                                                                 1. etg       Lille Skrekk

   

2.etg     Rosa Panter’n                                                                     2. etg       Vepsebolet

----------------------------------                                                     ----------------------------------

 

Nr. 22 – Skogstua (Grønt hus)                                                Nr. 24 – Sommerstua (Brunt hus)

----------------------------------                                                      ----------------------------------

1. etg       Knerten                                                                 1. etg     Nøtteliten

     

2. etg       Ruffen                                                                      2. etg       Kontor

---------------------------------                                                       ----------------------------------

 

 

PERSONALET I BLINDERN BARNESTUER

Personalet i Blindern Barnestuer består av:

Daglige leder (barnehagelærer)

7 pedagogiske ledere (barnehagelærere)

3 barnehagelærere

17 assistenter

1 administrajonsmedarbeider.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

EIERFORHOLD

 

Blindern Barnestuer er en privat foreldreeid barnehage. Dette betyr at samtlige foreldre i barnehagen er å betrakte som eiere og arbeidsgivere. Barnehagen tar imot barn av ansatte ved Universitetet i Oslo (UiO).

Barnehagen leier lokalene av UiO, og det er også UiO som står for opptaket til våre 94 plasser.

Barnehagen har et eierstyre som består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling (styrerepresentanter). Styret har møte 3 – 4 ganger i året, og forut for dette skal hver avdeling ha foreldremøte. På foreldremøtene blir styremøtets saksliste behandlet, og styrerepresentantene fører foreldremøtenes vedtak videre til styret.

 

Lov om barnehager pålegger alle barnehager å opprette et samarbeidsutvalg. I Blindern Barnestuer er samarbeidsutvalget slått sammen med arbeidsmiljøutvalget (SAMU).

Samarbeidsutvalget skal være kontaktskapende og samordnende. Samarbeidsutvalget skal aktivt arbeide for og sette i gang tiltak som kan bidra til å skape kontakt mellom de ulike parter som er knyttet til barnehagen.

 

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet, arbeidsmiljø og forholdet til foreldrene. Utvalget skal fastsette årsplan for det pedagogiske arbeidet, dvs. Blindern Barnestuers virksomhetsplan.

 

Samarbeidsutvalget har besluttende og rådgivende myndighet innenfor arbeidsmiljøsaker. Utvalget kan fremme saker til eierstyret. Dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lov, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett, skal samarbeidsutvalget påpeke dette overfor eier og eventuelt melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet.

 

For at samarbeidsutvalget skal bli et funksjonsdyktig utvalg, er vi avhengige av nær kontakt med både foreldre og de ansatte. Derfor er det viktig å påpeke at alle kan melde saker til et av utvalgets medlemmer.Referater fra møtene blir hengt opp på avdelingen i tillegg til at stuerepresentantene får en kopi til orientering.

 

BARNEHAGENS PEDAGOGISKE MÅLSETTING

Lov om Barnehager gir overordnede mål for det pedagogiske arbeidet. I lovens § 1 heter det at: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

 

Lovens §2 slår fast at: ”Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Departementet skal fastsette rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver”.

 

Med utgangspunkt i Lov om Barnehager og Rammeplan fra Departementet lager Blindern Barnestuer en årsplan som beskriver hvilke områder, mål og metoder barnehagen vektlegger fra år til år. På bakgrunn av årsplanen legger avdelingene mer detaljerte periodeplaner.

 

Blindern Barnestuer har i vedtektenes § 2 slått fast at barnehagen er nøytral i livssynspørsmål. Grunnleggende etiske verdier som: respekt, ærlighet, omsorg, toleranse, kjærlighet og omtanke for sine medmennesker vil ha stor overføringsverdi i vår barnehage.

 

 

 

 

BRUK AV DIGITALT UTSYR OG DIGITALE- OG SOSIALE  MEDIER

Blindern Barnestuer er opptatt av at barnehagen skal være både en sosial og en faglig læringsarena. Samhandling og læring gjennom lek står i fokus, og barna får undervisning i fagområdene gjennom en blanding av direkte voksen styrt aktivitet og egenstyrt aktivitet med voksne som tilretteleggere og veiledere. Vi legger vekt på at barna skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper gjennom erfaring med konkreter, sanseopplevelser og i direkte samhandling med andre barn og voksne. De digitale verktøyene er i vår barnehage hjelpemidler, og tilbys ikke som et alternativ til lek.

Digital kompetanse får de aller fleste av våre barn hjemme, og barn tilegner seg denne kompetansen svært fort. Sosial kompetanse er derimot en langsom prosess hvor lek og samhandling med andre barn er en viktig komponent. Slik omgivelsene er rundt oss er det få lekearenaer og løkker igjen der barna uforstyrret kan utvikle lek, vennskap og sosiale relasjoner. Barnehagen blir i så måte en viktig og trygg sosial læringsarena.

I arbeidet med å gjenskape opplevelser, kunnskapssøking og billedredigering tar vi sammen med barna i bruk digitale verktøy der dette er naturlig. Personalet benytter også digitale- og sosiale medier og digitalt utstyr i sitt dokumentasjonsarbeid. Noen avdelinger sender daglig en mail med bilder og kort dagsrapport, noen sender en oppsummering av uken på mail, noen har en billedskjerm hvor bilder fra dagens aktiviteter ruller med en kort skriftlig oppsummering ved siden av. I tillegg har noen avdelinger opprettet lukkede facebooksider, hvor de fortløpende legger ut bilder fra aktiviteter og turer. Det ligger også passordbeskyttede billedalbum knyttet til hver avdeling på hjemmesiden.

For at vi skal kunne legge ut bilder av barna på hjemmesiden, sende bilder med mail, eller benytte en lukket facebookgruppe til billeddokumentasjon, må det foreligge samtykke fra barnas foreldre. Hver enkelt kan reservere seg mot at bilder av eget barn distribueres/deles på denne måten.

 

NÆRMILJØET

 

En barnehage knyttet til en stor institusjon gir oss den fordelen at mange av foreldrenes arbeidsplasser ligger i nærheten. Noen av universitetets institutter kan besøkes, f.eks. biobygget, og vi får også disponere Samskipnadens gymnastikksaler.

 

I nærmiljøet er det butikksenter med bl.a. post og bank. Like ved ligger Universitetsplassen med springvann, skulpturer og store gressplener. Ved Marienlyst er det flotte akebakker, og vi kan ta turen til Eventyrplassen( med lekeapparater), Arvid Storsveen plass og Marienlyst lekeplass.

 

Kort vei til buss og bane gjør både sentrum og marka lett tilgjengelig.

 

 

TILGJENGELIGE SAMARBEIDSPARTNERE I BYDEL NORDRE AKER

Etter samtykke fra foreldrene har personalet anledning til å søke råd og veiledning og om ønskelig etablere nærmere samarbeid med følgende instanser i bydelen:

 

 • Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)

 • Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

 • Ullevål Helsestasjon

 • Ullevål Helsesenter

   

Nordre Aker  ressurssenter, som er  for alle barnehager i bydelen, kan benyttes ved behov for observasjon og konsultasjon i saker som angår barnegrupper, enkeltbarn etter avtale med foreldrene  og som faglig kunnskapsformidler.

 

HISTORIKK

Opprinnelig oppstod Blindern Barnestuer i 1967/68 ved at noen foreldre ansatt ved Universitetet fikk låne et rom i geologibygget hvor de passet sine egne barn på skift. I løpet av et par år utviklet det seg slik at de disponerte 3 rom, 2 i geologibygget og et i ZEB-bygget

(nedre Blindern). Det ble ansatt 3 jenter som gikk under navnet ”barnepassere”. Alle barna var mellom 6 uker og ca. 1 år, og etter hvert fikk også barn av studenter plass.

 

Fra 1968 til 1970 skjedde det små forandringer. Det viktigste var at man fikk ansatt en utdannet barnepleier som hadde hovedansvaret for driften.

 

I begynnelsen av 70-årene fikk vi avtale med Universitetet – som da leide 2. etasje i Vestre Aker Menighetshus til lesesal – om å leie underetasjen på dagtid, slik at det kunne opprettes noen plasser for barn fra ca. 1 år til ca. 1 ½ år. Navnet var ”Spedbarnsparkeringen”.

 

Fra mars 1972 fikk barnehagen disponere det tilstøtende ”frokostrommet” med kjøkken i ZEB-bygget, og fra 1972 fikk vi overta Drengestua som lå der Universitetsbiblioteket i dag er bygget. Formelt ble barnehagen etablert i 1972

Deler av Drengestua var i sin tid en del av gamle Blindern Gård. Gjennom årene ble bygningen påbygd, ombygd og pusset opp av foreldrene på dugnad. Høsten 1972 startet Blindern Barnestuer opp med barn fra 3 mnd. til 3 år, og plassene ble fordelt med 1/3 til Universitetsansatte og 2/3 til studenter. Alle avdelinger hadde nå en utdannet avdelingsleder, samt en eller to praktikanter.

 

Styret ble for første gang satt sammen ved valg av en foreldrerepresentant fra hver avdeling, men det var ingen rutine på faste styremøter. Fra vårsemesteret 1973 kom vi i gang med regelmessige styremøter som det er skrevet referat fra, og mange vedtak ble gjort for å forbedre Blindern Barnestuer.

 

I sommerferien 1973 ble Drengestua påbygget på dugnad av foreldrene. Dette førte til at vi kunne starte opp høstsemesteret 1973 med en ny avdeling for barn fra 2 ½ - 5 år. I tillegg fikk vi kontor. Vi fikk også lov å gjerde inn den tidligere parkeringsplassen som lå ved siden av, slik at vi fikk et stort uteområde.

 

Sommerferien 1974 gikk med til å bygge enda en avdeling, og vi kunne fra da av også ta imot barn opp til 7 år.

 

I løpet av den tiden som er gått fra 1974, har det stadig blitt gjort vedtak med sikte på å forbedre barnehagen både pedagogisk og organisatorisk. Mye har blitt utprøvd, mye har blitt forkastet, og mye har blitt stående.

 

I 1977 flyttet alle de 4 småbarnsavdelingene fra Nedre Blindern opp i tidligere kontorlokaler ved siden av Drengestua. Kontorbrakkene fikk navnet Ormen Lange. Det måtte stor innvendig ombygging til før lokalene kunne benyttes som barnehage. Alt arbeid ble gjort på dugnad av foreldrene.

 

I 1992 kom meldingen om at det skulle bygges nytt Universitetsbibliotek der Blindern Barnestuers lokaler lå, og arbeidet for å sikre barnehagens fremtid startet. Det ble en 5 år lang og hard kamp med UiOs ledelse og statlige myndigheter. I oktober 1996 kunne vi flytte inn i de fire boligene i Moltke Moes vei. En endelig drifts- og leieavtale med UiO og BB ble undertegnet i mars 97, og derved var vår økonomi og driftsform sikret. Dette var takket være formidabel innsats fra enkeltforeldre, deriblant uunnværlige jurister, en ukuelig optimisme i personalgruppen og et unikt samhold i barnehagen. Etter etableringen i Moltke Moes vei, har samarbeidet med UiO fungert utmerket.

 

Av arealmessige årsaker måtte barnehagen redusere med en avdeling – fra 8 til 7 – ved flytting til Moltke Moes vei.        

                                

 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

 

Betaling

Oppholdsavgiften følger Oslo kommunes satser, og tilsvarer det UiO har satt for sin barnehage .Det betales for 11 mnd. i året. Juli mnd. er betalingsfri. Det betales direkte til barnehagen innen den 15. hver mnd. Det påløper kr. 50 i gebyr ved for sen betaling.

 Forsikring

Barna er ulykkeforsikret i If skadeforsikring mens de går i Blindern Barnestuer. Forsikringen gjelder hele døgnet. Kopi av avtalen fås ved henvendelse kontoret.

 

Åpningstid

Den daglige åpningstiden er 07.45 – 16.30. Innenfor dette tidsrommet er også personalets arbeidstid. Er dere i huset etter dette, må dere låne nøkkel av personalet og låse dere ut.

 

Ved for sen henting påløper et gebyr, for tiden. kr. 600 pr. påbegynte halve time (jfr. styrevedtak).

 

Dersom barn ikke er hentet innen ½ time etter stengetid og personalet ikke har fått tak i foreldre eller andre foresatte, vil personalet ta kontakt med barnevernsvakten Oslo kommune for å innhente tillatelse til å ta med barnet/barna hjem.

 

Tider

Barna bør være her senest kl. 09.30, med bakgrunn i at aktiviteter, turer osv. starter da. Gi beskjed om barnet kommer senere. Dersom avdelingene skal på tur og må dra tidligere, vil dere få beskjed.

 

Ferier

Jul:                  Barnehagen er stengt f.o.m. julaften t.o.m. 1. nyttårsdag.

Påske:              Barnehagen er åpen mandag og tirsdag 07.45 – 16.30, onsdag 07.45 – 12.00.

                       

Sommeråpent: Barnehagen holder sommeråpent fra midten av juni til midten av august. 3 av barnas ferieuker legges til denne perioden. Barnehagen er stengt 2 uker i juli. Barn som skal begynne på skolen slutter etter 31. juli. Skolebarna gis mulighet til å søke arbeidsutvalget om opphold i august, dersom skolen de skal begynne på ikke åpner før skolestart eller dersom andre spesielle hensyn tilsier det. I de resterende 6 sommerukene er åpningstiden 07.45 – 16.00

 

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Disse dagene tar barnehagen ikke imot barn. Planleggings dagene brukes til evaluering og planlegging av virksomheten.

 

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av barnehageplass skal skje skriftlig til kontoret her i Blindern Barnestuer. Oppsigelsesfristen er 1 mnd, regnet fra den 1. eller 15.

 

Sykdom

Smittefaren er stor i barnehagen. Syke barn skal være hjemme både av hensyn til barnet selv og av hensyn til de andre barna. Gi beskjed dersom barnet er fraværende.

Se forøvrig eget skriv: ”Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag?” – retningslinjer for foreldre og ansatte.

Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen, kontakter vi foresatte. Dersom barnet utsettes for uhell eller blir akutt sykt, tar vi kontakt med legevakten. Foresatte blir alltid kontaktet – så husk å gi oss beskjed dersom dere ikke er å treffe på de vanlige telefonnumrene.

 

Klær

Barn er i stadig aktivitet og bør være lett kledd inne. Ta med tøfler/innesko. Vi er ute i all slags vær. Send derfor alltid med regntøy og gummistøvler, og ha et skift liggende i barnehagen. De som bruker bleier må i tillegg ha med det. Alt tøy bør navnes.

 

Snorer i klær

Det har de siste årene vært kvelningsulykker i barnehager forårsaket av at snorer og skjerf har hengt fast i lekeapparater ute.

For at vi som jobber her skal føle oss trygge på at dette ikke vil skje i vår barnehage ber vi dere:

 • Bytte ut skjerf med ”løs hals” eller høyhalset genser.

 • Fjerne alle snorer fra ute dresser, gensere, regnjakker, votter etc.

Mat

Barna spiser to måltider i barnehagen. Til det første måltidet må barna ha med matpakke hjemmefra. Det andre måltidet holder barnehagen. Melk og frukt/grønnsaker til begge måltider får barna her.

Barnehagen har utarbeidet retningslinjer for måltidene i samarbeid med statens ernæringsråd og vektlegger sunn og variert kost med rikelig av frukt og grønnsaker

 

Parkering

Vi ber dere innstendig om ikke å parkere foran porten til hvitt hus da vi som har behov for å parkere i ”slusa” ikke kommer inn. Dette gjelder særlig om morgenen og om ettermiddag når vi skal ut av ”slusa”. (Dvs. at det står det ingen bil i ”slusa” når dere henter er det helt ok å stå rett utenfor porten.)

 

Lukking av porter

Det er veldig viktig at dere er påpasselige med å lukke portene etter dere når dere bringer og henter barna. Vi vil også be dere om å bruke portene fremfor å hoppe over gjerdet, da dere er eksempler for barna. Eneste inngang som skal brukes til barnehagen er port v/ hvitt hus.

 

Dugnadsplikt

På Blindern Barnestuer har i utgangspunktet alle foreldre dugnadsplikt. Dugnaden har 2 formål:

 1. Spare barnehagen for vedlikeholdsutgifter
 1. Skape et positivt sosialt miljø. Gjennom det arbeidet man gjør, skapes trivsel for barn og personale.

Vi har to typer dugnad på Blindern Barnestuer: fellesdugnad (høst/vår) og avdelings dugnad.

Alle familier har i utgangspunktet dugnadsplikt.

Alle familier møter med en person på Fellesdugnadene uavhengig av antall barn de har.

 

Regler for dugnad:

 

1.Fellesdugnad er en lørdag pr. semester (høst og vår)

Som fellesdugnad regnes bl.a.:

                        *Diverse reparasjonsarbeider

                        *Vedlikehold av utelekeplassen (bl.a. raking, maling og lignende).

                        *Vasking av fellesareal inne.

Barnehagen har egen dugnadsgruppe som arrangerer fellesdugnadene.

 

 1. Avdelingsdugnad, ca 5 timer pr. barn pr år.

Som avdelingsdugnad regnes bl.a.:

                        *Vindusvask/innvendig

                        *Vask av div. tekstiler

                        *Rundvask av avdelingen.

                        *Reparasjon og maling av inventar og lignende.

Det er styrerepresentanten som har ansvar for å organisere avdelingsdugnadene, men er ikke pålagt å være tilstede

Avdelingene skal ha ajourførte lister over utført dugnad pr barn

 

 1. Følgende foreldre er helt eller delvis fritatt for dugnad:

 

a) Leder og nestleder er fritatt for avdelings- og fellesdugnader.

 

b) Styrerepresentanter og foreldrerepresentanter i SAMU (samarbeid-og arbeidsmiljøsutvalg), er fritatt for avdelings- og fellesdugnad.

c) Foreldre som er i dugnadsgruppe er fritatt for avdelingsdugnad.

 

d) Aleneforeldre med eneansvar for barnet har 1/2 dugnadsplikt både på avd. og fellesdugnader.

           

Merk deg styrerepresentantens oppgaver: Arrangere avdelingsdugnad samt følge opp jobber og ajourføre ”dugnadslisten”.

 

 

Vi håper med dette at dere har fått et lite innblikk i Blindern Barnestuers historie og de nødvendige praktiske opplysninger. Skulle noe være uklart eller det er noe dere lurer på så ta gjerne kontakt med oss. Vi er å treffe på telefon: 21507017

 

 

 

Hilsen Marit Brekke, daglige leder

post@blindernbarnestuer.no

marit.brekke@blindernbarnestuer.no   

For ytterligere informasjon henvises til:

 

 

 

 

 

Denne slipp leveres i underskrevet stand til avdelingsleder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi/jeg har lest denne informasjon og vet hvilke plikter vi/jeg har som foreldre i Blindern Barnestuer.

 

 

 

 

 

----------         --------------------------------------------------------       -------------------------------

dato                                     barnets navn                                                   avdeling

 

         

 

 

                                

---------------------------------------------------                    ---------------------------------------------------

                   foresattes navn                                                                     foresattes navn